Regulamin

 

 

REGULAMIN POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY SERWISU INTERNETOWEGO FANDOMSTORE.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży dla produktów prowadzonej za pośrednictwem Serwisu www.fandomstore.pl.

Serwis świadczący usługi pośrednictwa przy zakupie od Sprzedawcy prowadzi INDEPENDENT MERCHANTS GROUP sp. z o.o. w ramach swojej działalności gospodarczej, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby spółki, z siedzibą: Binduga 6A, 17-120 Brańsk, NIP: 5423482291, REGON: 528026574, KRS: 0001092609 zwany dalej Pośrednikiem.

Serwis wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: kontakt@fandomstore.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez każdego Klienta do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Serwisem. Z Serwisem można się kontaktować również pisemnie, pod jego adresem: ul. Binduga 6A, 17-120 Brańsk. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Dane konkretnego Sprzedawcy od którego Pośrednik dokona zakupu są dostępne na stronie danego produktu oraz są dostępne na żądanie Klienta u Pośrednika.

 

II. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

KLIENT – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach strony Pośrednika lub korzysta z innych Usług dostępnych na stronie Pośrednika;

 

KONTO – przydzielona danemu Klientowi część strony Pośrednika, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach strony Pośrednika;

 

SERWIS – witryna internetowa należąca do Pośrednika za pomocą, której świadczy on opisane poniżej usługi.

 

REGULAMIN – niniejszy dokument;

 

SPRZEDAWCA – podmiot, z którym Pośrednik zawiera Umowę sprzedaży w imieniu i na rzecz Klienta, dane tego podmiotu są podawane każdorazowo w karcie produktowej i potwierdzane w e-mailowym potwierdzeniu zamówienia;

 

TOWAR – produkt prezentowany na stronie Pośrednika, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

 

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w imieniu i na rzecz którego działa Pośrednik;

 

USŁUGA POŚREDNICTWA – Usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta polegająca na przyjęciu od Klienta Zamówienia oraz płatności za Zamówienie, a następnie zawarcie w imieniu i na rzecz Klienta Umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem;

POŚREDNIK - INDEPENDENT MERCHANTS GROUP sp. z o.o. w ramach swojej działalności gospodarczej, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby spółki, z siedzibą: Binduga 6A, 17-120 Brańsk, NIP: 5423482291, REGON: 528026574, KRS: 0001092609

 

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, którą w imieniu i na rzecz Klienta ma zawrzeć Pośrednik ze Sprzedawcą.

 

III. KORZYSTANIE Z SERWISU

 

Korzystanie z usług Pośrednika jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta, minimalnych wymagań technicznych tj.:

 

 • dostęp do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer co najmniej w wersji 11, Firefox w wersji 28.0, Chrome w wersji 32, Opera w wersji 12.17, Safari w wersji 1.1.,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 

W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Pośrednik nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg
procedury składania Zamówienia.

 

Korzystanie z usług Pośrednika oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.

 

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Pośrednika,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

Serwis nie prowadzi weryfikacji opinii zamieszczonych na stronie ani opinii zamieszczonych w odniesieniu do Towarów z asortymentu Serwisu.

Serwis nie korzysta w ramach swojego funkcjonowania z automatycznego podejmowania decyzji. Względnie Serwis może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Serwis nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu.

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO TREŚCI

 

Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym lub w inny sposób niezgodnych z Regulaminem. Za treści takie uznaje się między innymi treści, które:

 1. są niezgodne z tematyką Serwisu — wypowiedzi powinny być związane z treściami
  pojawiającymi się w ramach Serwisu, tj. kwestiami związanymi z oferowanymi
  produktami i ich zastosowaniem
 2. dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu – sprawy
  techniczne powinny być zgłaszane przez Klientów elektronicznie na adres e-mail
  Serwisu;
 3. zawierają linki prowadzące do innych stron czy plików;
 4. służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych,
  marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz
  promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek.
 5. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i
  wyłudzania środków finansowych od innych Kupujących;
 6. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub
  pochwalają taką przemoc;
 7. propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
 8. nawołują do nienawiści lub zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takowe;
 9. zniesławiają lub znieważają lub jakkolwiek naruszają dobra osób trzecich;
 10. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
 11. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób.

W przypadku naruszenia powyższych wytycznych Serwis zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania takich treści bez informowania o tym zamieszczającego. Zamieszczanie treści wskazanych powyżej w Serwisie będzie skutkować konsekwencjami
przewidzianymi w niniejszym Regulaminie w tym nawet usunięciem konta z Serwisu czy uniemożliwieniem dokonywania w nim zakupów.


Klient, który uważa daną treść w Serwisie za nielegalną lub niezgodną z Regulaminem, może przesłać do Serwisu zgłoszenie jej dotyczące. Zgłoszenie takie należy składać elektronicznie i powinno zawierać wskazanie konkretnej treści, argumenty za jej usunięciem i dane zgłaszającego pozwalające na jego identyfikację. Anonimowe odwołania nie będą rozpatrywane.


Zgłoszenia zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. Zgłaszający otrzyma potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia. O podjętej decyzji Serwis powiadomi Klienta drogą elektroniczną lub na piśmie.


Decyzja Serwisu może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu jej w Serwisie. Strony mogą odwołać się od decyzji Serwisu w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia. Decyzja w przedmiocie odwołania jest ostateczna.

 

V. USŁUGI

 

Usługa prowadzenia Konta w ramach strony Pośrednika dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w ramach strony Pośrednika zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

Pośrednik umożliwia na swojej stronie dokonanie zlecenia zakupu także bez posiadania konta Klienta. Jednakże w takim przypadku Klient nie ma dostępu do aktywnego śledzenia Zamówienia, a jedynie informowany jest o jego najważniejszych etapach na drodze mailowej.

 

Klient ma możliwość wysyłania wiadomości do Pośrednika lub poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@fandomstore.pl,

 

Klient może dokonać subskrypcji newsletteru Serwisu, czyli cyklicznej wysyłki informacji o produktach i usługach Serwisu. Aby zapisać się na newsletter Klient wpisuje swój adres e-mail w formularzu newsletter znajdującym się w Serwisie, jednocześnie potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu i kierowanie na podany e-mail treści promocyjnych. Z newsletteru można zrezygnować w każdej chwili, a w tym celu Klient jest proszony o przekazanie oświadczenia o rezygnacji poprzez e-mail Serwisu: kontakt@fandomstore.pl lub wybranie linku rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z newsletterem.

 

Pośrednik ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile zasady danej promocji nie stanowią inaczej.

Pośrednik w ramach promocji oferuję możliwość uzyskania 10% zniżki w zamian za wykonanie danej akcji jaką jest, polubienie profilów na mediach społecznościowych. Maksymalna kwota przyznanej zniżki wynosi 25zł

Pośrednik w ramach swojej oferty oferuje tzw. „Mystery Box”. Są to paczki zawierające przypadkowy produkt związany z tematem paczki i zgodny z treścią na stronie produktowej odnośnie możliwego zakresu produktów mogących znaleźć się w paczce. Składając zamówienie na powyższy produkt, Klient godzi się na przypadkowość przesłanego produktu i przyjmuje do wiadomości, że nie stanowi to podstawy do reklamacji. Wszystkie figurki znajdujące się w boxach są fabrycznie nowe i wybierane losowo. Zakupiony produkt ze względu na warunki promocji nie podlega zwrotom. (Wyjątkiem jest sytuacja, w której otrzymany produkt jest uszkodzony - wówczas niezwłocznie wymieniamy go na nowy)

 

 

VI. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

Klient składa Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie.

 

Zamówienie zostaje złożone Pośrednikowi przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa w zawarciu Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Pośrednik prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Pośrednika o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa świadczenia Usługi pośrednictwa. Z chwilą zawarcia umowy świadczenia Usługi pośrednictwa Klient udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do zawarcia Umowy sprzedaży w zakresie Towarów objętych Zamówieniem w imieniu i na rzecz Klienta po zawarciu o świadczenie usługi Pośrednictwa, Pośrednik potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

Umowa sprzedaży zawierana będzie o treści zgodnej z Regulaminem i Zamówieniem.

 

VII. POŚREDNICTWO W ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. W ramach świadczenia Usługi pośrednictwa w zawarciu Umowy sprzedaży Pośrednik przyjmuje od Klienta Zamówienie oraz płatność za Zamówienie i zawiera w jego imieniu i na jego rzecz Umowę sprzedaży w zakresie wybranych przez Klienta Towarów. Pośrednik, w ramach Usługi pośrednictwa dokonuje w imieniu Klienta płatności ceny Towarów objętych Zamówieniem oraz kosztów dostawy.

 

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi pośrednictwa jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

 1. Pośrednik prezentuje na stronach internetowych Serwisu informacje o Towarach, których zakupu może dokonać w imieniu i na rzecz Klienta wraz z ich opisem i parametrami technicznymi, stanowiące zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

VIII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 

Ceny Towarów zawierają podatek VAT oraz wszystkie dodatkowe opłaty celno-skarbowe. Ceny zawierają w sobie również koszty pośrednictwa, wynoszące ok. 10 do 70% oryginalnej ceny produktu.

 

Koszt świadczenia Usługi pośrednictwa obejmujący cenę Towaru podawany jest w złotych polskich.

 

Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Klientowi w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu Zamówienia.

 

Finalna cena, łącznie z opłatą za pośrednictwo i innymi ww. opłatami, jest podawana do wiadomości Klienta zawsze w ostatnim kroku przed dokonaniem Zamówienia.

 

Klient – poza obowiązkiem zapłaty ceny - nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami, w szczególnościami opłatami celnymi czy podatkiem.

 

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Klient może wybrać następujące metody płatności:

 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Pośrednika;
 2. płatność elektroniczna według metod wskazanych na stronie Serwisu (m.in. płatności kartą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic Przelewy ekspresowe, BLIK, Google Pay id.), za pomocą operatora płatności Płatności Autopay S.A (Autopay spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 5851351185, REGON: 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN w całości opłaconym).

Klient winien dokonać płatności za Zamówienie w terminie 7 dni. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, Pośrednik po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

IX. DOSTAWA

 

Dostawa Towarów przez Sprzedawców jest ograniczona do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

Dostawa Towarów jest realizowana bezpośrednio przez Sprzedawcę.

 

Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej lub punktów odbioru DHL

 

Czas dostawy dla produktów wynosi od 7 do 12 dni roboczych. Dokładny czas dostawy może różnić się w zależności od Towaru. Może się on jednak wydłużyć ze względu na kwestie związane z transportem towaru do miejsca docelowego, maksymalnie do 45-60 dni roboczych. Klient może śledzić proces dostawy zamówienia za pomocą udostępnionego numeru śledzenia

 

Towar zostaje wysyłany bezpośrednio z magazynów producentów, z którymi współpracuje Sprzedawca lub z magazynu Sprzedawcy. Magazyny w większości znajdują się na terenie Azji i to właśnie z nich są wysyłane Towary.

 

Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

 

Towary z jednego Zamówienia mogą być wysyłane w odrębnych przesyłkach (częściami), za co Klient nie ponosi dodatkowych kosztów, a czas dostawy zostanie zachowany w ww. terminie.

 

Za każde zamówienie, Klientowi naliczane są punkty lojalnościowe, które następnie może on wykorzystać w celu wymiany na produkty z oferty Serwisu. Dokładne warunki i przelicznik zebranych punktów znajduje się na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Program Lojalnościowy”. Licznik punktów znajduje się w ramach profilu Użytkownika.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY POŚREDNICTWA

 

Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Pośrednika na stronie Serwisu.

 

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, zawarcia umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa.

 

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczenia usług, jeżeli Pośrednik wykonał w pełni usługę tj. zamówienie zostało już przekazane do Sprzedawcy do realizacji i opłacone, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy. Klient jest o tym informowany poprzez przesłanie e-maila z informacją o tym, że Zamówienie zostało przekazane do realizacji i jest przetwarzane przez Sprzedawcę, co będzie oznaczało, że odstąpienie od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa już nie przysługuje.

 

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.

 

Pośrednik niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy świadczenia Usługi pośrednictwa zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

 

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od momentu otrzymania Towaru (w przypadku wysyłki Towaru z Zamówienia częściami, od dostawy ostatniej części). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Pośrednika w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

W celu dokonania odstąpienia  od Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest postępować według następujących kroków:

 1. Przesłać informację o chęci zwrotu na adres e-mail zwroty@fandomstore.pl. Dodatkowo załączyć zdjęcia Towarów, które ma zamiar zwrócić oraz numer Zamówienia. Będzie to traktowane jak przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu w imieniu Sprzedawcy.
 2. W ciągu 7 dni roboczych klient otrzyma adres do zwrotu Towaru albo informację z jakich przyczyn odstąpienie nie jest skuteczne (np. przekroczenie terminu).
 • Klient ma 14 dni na wysłanie Towaru na adres podany przez Pośrednika drogą mailową od momentu poinformowania o takim adresie (adres ten jest adresem podawanym Pośrednikowi przez Sprzedawcę i może znajdować się poza granicami UE).
 1. Po przesłaniu Towaru Konsument zobligowany jest do przesłania Pośrednikowi numeru przewozowego paczki drogą e-mail (dla usprawnienia rozliczeń).
 2. Klient otrzyma zwrot środków nie później niż do 14 dni od tej daty (przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem).

 

Pośrednik nie przyjmuje zwrotów Towarów ani nie pośredniczy w tym zakresie, poza organizacją opisaną powyżej. Zawarta w cenie Towaru marża pośrednika, wynikająca z umowy pośrednictwa, nie podlega zwrotowi.

 

Konsument może także kierować oświadczenia dotyczące odstąpienia od Umowy Sprzedaży bezpośrednio do Sprzedawcy, którego dane są podawane przez Pośrednika, jakkolwiek ze względów organizacyjnych rekomendowany jest opisany wyżej sposób załatwienia zwrotu.

 

Pośrednik informuje w imieniu Sprzedawcy, że nie przysługuje prawo zwrotu Towaru w stosunku do Umów, których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub rzecz służąca zaspokojeniu  zindywidualizowanych potrzeb Klienta.

 

XII. PROCEDURA REKLAMACJI USŁUG SERWISU

 

Klient może zgłaszać Pośrednikowi reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług, w szczególności związane z wykonaniem Usługi pośrednictwa. Reklamacje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: reklamacje@fandomstore.pl lub pisemnie, na adres siedziby Pośrednika.

 

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 

Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Pośrednik niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Pośrednikiem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

 

XII. PROCEDURA REKLAMACJI TOWARU

 

Sprzedawca jest zobowiązany do wydania towaru bez wad i zrealizowania wszelkich usług zgodnie z zawartą umową. W zakresie reklamacji co do ewentualnych wad Towarów, odpowiedzialnym pozostaje Sprzedawca. Jakkolwiek Pośrednik będzie realizował w imieniu Sprzedawcy zgłoszenia reklamacyjne Klientów. Odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady odbywa się na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

 

Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

 

Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru,
 3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży, jeżeli Konsument, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej i zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

 

W pierwszej kolejności Konsument może zwrócić się do Sprzedawcy za pośrednictwem Pośrednika z żądaniem naprawy lub wymiany Towaru na nowy.

 

Jeżeli Sprzedawca:

 • odmówił naprawy lub wymiany Towaru, lub nie doprowadził go do stanu zgodności z umową;
 • wada występuje pomimo prób jej usunięcia;
 • wada towaru jest zbyt istotna, by Towar dało się naprawić;
 • Sprzedawca oświadczył Klientowi lub z okoliczności wynika, że nie uda się doprowadzić Towaru do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych kosztów.

W takim przypadku Klient może domagać się obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

 

Jeśli dokonano wyboru odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Pośrednika w imieniu Sprzedawcy. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów.

 

Reklamacje z tytułu wad Towaru należy kierować na adres poczty elektronicznej: reklamacje@fandomstore.pl

 

Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać zdjęcia reklamowanego Towaru celem oględzin, a - jeżeli jest to możliwe – dołączyć dowód zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji Pośrednik może żądać odesłania na jego koszt Towaru, jeżeli oględziny zdjęć okażą się niewystarczające do oceny zasadności reklamacji. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Pośrednika. Konsument może skorzystać z formularza reklamacji udostępnianego w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

 

Pośrednik w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko w imieniu Sprzedawcy co do złożonej reklamacji, względnie przekaże stanowisko Sprzedawcy i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub Zamówieniu.

 

Transport reklamowanych Produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Pośrednika za pośrednictwem wskazanej przez niego formy wysyłki. Pośrednik nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podane przez Klientów dane osobowe Pośrednik zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie Serwisu.

 

XV. PRAWA AUTORSKIE

 

Regulamin oraz wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym zdjęcia i opisy, stanowią przedmiot praw autorskich w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, bądź dokonywanie ich opracowań, w całości lub w części, jakimikolwiek metodami, urządzeniami, technikami, bez pisemnej zgody Serwisu jest zabronione.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Pośrednika, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pośrednika.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie sporów i roszczeń w relacji Klient a Pośrednik mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Pośrednika w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Pośrednika o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Do Sprzedawcy ……………………

 za pośrednictwem:

 

INDEPENDENT MERCHANTS GROUP sp. z o.o.

Binduga 6A, 17-120 Brańsk

NIP: 5423482291

zwroty@fandomstore.pl

....................................., dnia .....................................

 

Imię i nazwisko Odstępującego:

...................................................................................................................

Adres Odstępującego:

...................................................................................................................

e-mail Odstępującego:

...................................................................................................................

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Niniejszym oświadczam, iż:

 

 1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję umowy sprzedaży i zwracam wymienione poniżej towary.

 

 1. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie.

 

Data otrzymania towaru:

 

.........................................................................................................................................

 

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) lub Numer zamówienia:

 

.........................................................................................................................................

 

Zwracane towary (Nazwa/Ilość/Cena brutto):

 

.........................................................................................................................................

 

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

 

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 

Dane właściciela rachunku:

 

............................................................................................................................................

 

....................................................

miejscowość i data podpis

Załącznik nr 2

 

Do Sprzedawcy: ……………………………

 

za pośrednictwem:

 

INDEPENDENT MERCHANTS GROUP sp. z o.o.

Binduga 6A, 17-120 Brańsk

NIP: 5423482291

reklamacje@fandomstore.pl

....................................., dnia .....................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

...................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)”

...................................................................................................................

e-mail konsumenta(-ów):

...................................................................................................................

 

 

REKLAMACJA TOWARU

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................... produkt

 

............................................................................................................................................................ jest wadliwy.

 

Zamówienie ..............................................................................................

 

Nr paragonu/faktury ..................................................................................................................................

 

Nr karty gwarancyjnej (jeżeli dotyczy) ...................................................................................................................

 

Wada polega na:

...................................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu ........................................................................................................................ .

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie kodeksu cywilnego żądam (właściwe podkreślić*):

 1. wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 k.c.*
 2. nieodpłatnej naprawy towaru na podstawie art. 561 § 1 k.c.*
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ..............................................................................................................* (art. 560 § 1)
 1. odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ........................................................* (art. 560 § 1)

 

Niniejszym załączam fotografie ukazujące ww. wadę produktu i zobowiązuję się do odesłania produktu do na adres sprzedawcy na jego żądanie, jeżeli będzie to konieczne dla rozpatrzenia reklamacji.*

 

Przekazuję produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.*

 

.....................................

Z poważaniem

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

 

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

 

 ....................................................................................................................................................................

 

 ....................................................................................................................................................................

 

 ....................................................................................................................................................................

 

Data otrzymania reklamacji .....................................

 

Osoba rozpatrująca reklamację .....................................

 

Data rozpatrzenia reklamacji .....................................

 

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

 

 ....................................................................................................................................................................

 

 ....................................................................................................................................................................

 

 ....................................................................................................................................................................

 

 

 

............................................................

(Data, pieczątka i podpis Pośrednika w imieniu Sprzedawcy)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl